Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

EDIFICACIÓ EFICIENT

Canvi climàtic, sostenibilitat, energies renovables,... Sovint, quan un mot s’utilitza molt i amb certa frivolitat, sembla que perdi el significat, que disminueixi la seva importància.

I allò que sens dubte és un tema preocupant esdevé una bandera electoralista o una simple moda.

Un documental que alerta sobre els perills del canvi climàtic (Una verdad incómoda), mesures del govern per disminuir l'excessiu consum d’aigua, pujades del preu del petroli, un combustible escàs i del qual depenem massa...Cada dia, els mitjans de comunicació i els missatges dels partits polítics s’omplen de notícies i alertes sobre els problemes energètics, econòmics i fins i tot de salut que provoquen la contaminació i la sobre explotació dels recursos naturals.

Però malgrat cada cop són més els qui són conscients de la importància de cuidar des dels hàbits casolans fins les emissions contaminats de les grans indústries, el cert és que la rapidesa amb que estem destruint el planeta i canviant els ritmes de la natura sorprèn i espanta.  L’esgotament dels recursos naturals, sumat a una contaminació creixent ha posat en alerta la comunitat científica internacional durant les darreres dècades.
L'informe del Panell Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPPC) de l’any 2001 va oferir unes conclusions que conviden a la reflexió i a l’acció: hi ha evidències científiques de l’escalfament global del planeta; les previsions actuals superen les que s’havien fet fa tant sols cinc anys enrere; i l’acció de la societat industrial influeix de manera clara en tot aquest procés. El Protocol de Kioto, signat l’any 1997 per 36 països industrialitzats, és un dels projectes enfocats a intentar capgirar aquesta situació. L’objectiu d’aquest tractat és la reducció global de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. I si bé en el projecte inicial es fixava la reducció d’un 5.2% dels nivells d’emissions registrats l’any 1990, la ratificació final del tractat a la Cimera Climàtica de Bonn (Alemanya) l’any 2001 va haver de rebaixar aquesta xifra a l'1,8% per tal que Japó, Canadà, Rússia i Austràlia (que generen gairebé un 25% de les emissions totals) se sumessin a la signatura i es pogués assolir el suport de 55 països. El trencament unilateral del president Bush dels compromisos signats l’any 1997 pels Estats Units (principal país emissor de gasos d’efecte hivernacle, amb el 36 % de les emissions mundials) va ser, malgrat l’aprovació final del Tracat de Kioto, un greu revés per un projecte de vital importància pel futur climàtic i energètic del nostre planeta.

Des del Gremi de Constructors del Vallès Oriental, conscients i preocupats per tots aquests temes, iniciem amb aquest número una sèrie de petits reportatges sobre Edificació eficient i l’ús de les energies renovables en la construcció. L’objectiu d’aquesta sèrie és introduir, amb caràcter divulgatiu i pràctic, quines són les possibilitats i quines són les darreres normatives en aquest àmbit.
Segons les dades de l'Institut Català de l'Energia l’any 2000, a Catalunya, el 51 % del consum d’energia primària corresponia al petroli, seguida per l’energia nuclear (26,8%) i el gas natural (17,04%). Les energies renovables apareixien tant sols en el 2.9% de l’energia hidràulica i el 0,1% d’energies com l'eòlica, la solar tèrmica o la biomassa, entre d’altres. El Pla de l’energia a Catalunya fixa com a objectius per a l’any 2010 un important creixement de la utilització de totes les energies renovables.

En afrontar la sostenibilitat energètica és important, no tant sols conscienciar la població sobre l’ús racional dels recursos, sinó aplicar, tant en el disseny i construcció de noves edificacions com en la rehabilitació d’edificis, la instal·lació i ús de fonts energètiques renovables (solar, eòlica, biomassa, geotèrmia...), la utilització de materials durables i de cost energètic reduït, així com la gestió correcta i eficient de les runes i els residus generats durant la construcció (la Planta Gestora de Runes del Vallès Oriental, actualment en construcció, és un important pas en aquesta direcció).

L’energia solar
El Sol, l’astre rei, és una font d’energia neta, gratuïta i inesgotable. Quan parlem d’energia solar, el primer que ens ve al cap són les plaques situades en teulades i terrats, així com els estrambòtics cotxes solars. Però cal distingir entre dues tipologies principals d’energia solar: la tèrmica, que transforma els rajos solars en calor o energia calorífica, i la fotovoltaica, que permet generar electricitat.

El lent avenç de l’energia solar fotovoltaica
L’energia solar fotovoltaica és, comparada amb la tèrmica, la menys extensa en l’edificació a Espanya i Catalunya, malgrat la climatologia afavoreix l’ús i l’aprofitament d’una energia neta, gratuïta i inesgotable. Els científics calculen que la potència d’irradiació del Sol és de 200x1012 kW més que la potencia  total de totes les centrals d’energia que funcionen actualment a la Terra.

El funcionament de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica és molt senzill. Les plaques o panells solars estan formats per uns mòduls de silici, un material semiconductor capaç de captar els fotons (unitat d’energia solar), que són transformats en una corrent continua d’electrons, és a dir, en electricitat. Aquesta electricitat, però, és continua, de voltatge o intensitat constant, no apta per al consum directe, amb la qual cosa es fa necessari un ondulador o inversor, que transforma l’energia en corrent alterna. Tot i que l’electricitat aconseguida amb aquest sistema pot usar-se directament o acumular-la en bateries o acumuladors, “en la majoria de casos, aquest tipus d’instal·lacions venen l’energia que generen a la xarxa elèctrica, a un preu sis vegades superior al cost de l’electricitat per a l’usuari”, ens expliquen des de Ambiorenova, una empresa de Granollers especialitzada en estalvi i eficiència energètica. “Però malgrat les possibilitats de negoci d’aquesta energia el seu ús està molt menys estès que l’energia solar tèrmica”, asseguren des d'Ambiorenova.


L’energia solar tèrmica, en augment
Donada la seva bona rendibilitat, la utilització de l’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) és l’aplicació directa de l’energia solar més utilitzada.

La clau del funcionament de l’energia solar tèrmica són els col·lectors o captadors de placa plana, amb un absorbidor que assoleix temperatures d'entre 50 i 60 ºC. Soldat a aquesta placa hi ha una xarxa de tubs de coure que s’escalfen amb el calor transmès per la placa. Per l'interior d’aquests tubs circula un líquid anticongelant que és conduit a uns acumuladors on hi ha l’aigua a escalfar.

Com a valor orientatiu, una família de quatre membres que tingui un consum mitjà d’aigua calenta necessita un equip de 2 a 4 m2 i un acumulador d'entre 150 i 300 l. Aquest equip proporcionarà aproximadament un 60 – 70% del consum d'ACS anual.

Tipologies bàsiques d’instal·lacions d’energia solar tèrmica“És molt important estudiar bé el consum previst d’aigua i dimensionar les plaques en conseqüència, i això és un treball d’enginyeria. Calen més tècnics preparats per instal·lar aquest tipus de sistemes, però és imprescindible un estudi previ de les necessitats i els usos”, expliquen a Ambiorenova. “Cal tenir en compte, també, que la majoria d’instal·lacions d’energia solar tèrmica no eliminen del tot de la instal·lació d’aigua l’energia elèctrica convencional, perquè quan l’aigua no assoleix temperatura necessària, s’activa l’equip auxiliar per aconseguir l’escalfor desitjada”, afegeixen.

Noves normatives impulsen l’ús de l’energia solar tèrmica
Actualment, l’energia solar tèrmica és la més utilitzada en l’edificació. I el nou Codi Tècnic de l'Edficació (CTGE) aprovat el passat 17 de març i que va entrar en vigor el setembre, així com nombroses Ordenances Solars Municipals (La Garriga, Cardedeu o Granollers són alguns dels municipis del Vallès Oriental que les han posat en marxa) són l’empenta que l’ús cada cop més extens d’aquesta energia a la construcció necessitava per estendre’s encara més.

S’obliga, per exemple, a la utilització d'entre un 30 i un 70% d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària
El nou Codi Tècnic de l’edificació, el marc normatiu que defineix les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat, introdueix elements nous pel que fa a materials i tècniques constructives per obtenir edificis més eficients des del punt de vista energètic. L’objectiu és reduir el consum energètic amb l’ús d’energies renovables com l’energia solar tèrmica. S’obliga, per exemple a la utilització d'entre un 30 i un 70% d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. I mentre la normativa fixa aquests tants per cent per als habitatges, l’ús de l’energia solar fotovoltaica només fixa un mínim en edificacions del sector terciari, com els centres comercials. El conjunt de mesures d’eficiència energètica contemplades al nou codi suposaran, segons l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (idea) un estalvi energètic del 30% i una reducció d’emissions de CO2 d'entre el 40 i el 55%.

 

Ordenança municipal sobre estalvi d’aigua a Granollers

L’aigua és un bé general i escàs. Cada cop més. Malgrat sembli impossible les reserves mundials d’aigua del planeta disminueixen, cada cop plou menys i el canvi climàtic també afecta a l’aigua  que nosaltres consumim cada dia.
Estalviar aquesta aigua quotidiana s’ha de convertir en una de les principals accions de cada llar i cada família, però també cal conscienciar de la problèmàtica a nivells més amplis de la societat  i marcar normatives que permetin estalviar aigua abans que en comenci el consum humà de cada habitage. I en aquest plantejament hi té un paper clau la construcció eficient i estalviadora d’aigua.

 

Els antecedents de l’ordenança
Des del juny del 2004 l’Ajuntament de Granollers participa en un grup de treball impulsat des de la Diputació de Barcelona  per redactar un model d’ordenança d’estalvi d’aigua que posi especial atenció en els edificis públics i privats de nova construcció, rehabilitació i canvi d’ús i el disseny de noves zones verdes.
El març del 2006 aquesta ordenança tipus veu la llum assegurant un 80% d’estalvi en el consum domèstic de l’aigua. Del març al juliol del 2006, l’Ajuntament de Granollers revisa i adapta aquest model a les seves necessitats. El resultat és La Ordenança Municipal sobre estalvi d’aigua que es va presentar a Granollers el passat 4 d’octubre.  

L’ordenanaça
L’ordenança presentada afecta molts camps de l’acció de l’Ajuntament a nivell de la ciutat, però també inclou àmbits d’aplicació que tenen per objecte les edificacions i construccions noves i les que es rehabilitin o canviïn d’ús i és just en aquest punt en que l’ordenança pren una especial importància pel sector de la construcció.
En els habitatges cal aprofitar l’aigua de pluja o l’aigua sobrant de la piscina i tenir molt en compte la reutilització de les aigües grises.  Per això és obligatori en tots els edificis l’existència de comtpadors individuals i la presència de mecanismes estalviadors (aixetes i dutxes o cisternes d’inodors que permetin l’estalvi d’aigua).

Com afecta a la construcció
Des dels inicis de l’obra:
-Cal incloure en la sol.licitud de llicència d’obres un projecte que justifiqui el compliment de l’ordenança de l’estalvi d’aigua.
-Cal comunicar a l’Ajuntament la detecció de pous o mines d’aigues subterrànies si s’escau.
-Cal informar al promotor o comprador de l’existència de sistemes d’estalvi d’aigua
No complir alguna de les normes impulsades des de l’ordenança d’estalvi d’aigua, pressuposa sotmetre’s a  la possiblitat de rebre sancions per incompliment d’aquestes normes segons la Llei 24/91 d’Habitatge de Catalunya.
 
Més informació a www.granollers.org o al servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers, al 93 842 67 35

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web