Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

LA TPC PER AUTĎNOMS

Els treballadors autònoms del sector ja poden demanar la Targeta Professional de la Construcció (TPC)

Els treballadors autònoms del sector de construcció ja poden demanar la Targeta Professional de la Construcció (TPC), que de moment és de caràcter voluntari per a aquest col·lectiu. Tot I que serà obligatòria a partir de l’1 de gener de 2012 per a tots els treballadors que s’emmarquen en l’àmbit d’aplicació del IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (CGSC 2007-2011) actualment vigent.

La TPC és un document mitjançant el qual s’acrediten, entre altres dades, la formació rebuda pel treballador del sector en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la seva categoria professional, la seva experiència en el sector de la construcció I els seus períodes d’ocupació en les diferents empreses en les quals hagi exercit la seva activitat laboral. Com a currículum, amb la targeta es demostra tant la qualificació com l’experiència professional del treballador dins el nostre àmbit laboral.

Un dels requisits per obtenir la TPC és acreditar la formació en prevenció de riscos laborals. L’Aula Permanent de Prevenció, una formació inicial de vuit hores en matèria de prevenció de riscos laborals obligatòria en el sector de la construcció i establerta en el IV CGSC, és la formació mínima exigida per obtenir la TPC. Des de començament de 2010, la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya ha format ja més de 18.000 treballadors del sector a aquesta Aula Permanent de Prevenció.

Així, tal i com el va aprovar el Patronat de la Fundació Laboral de la Construcció el 23 de juny, tant els professionals acollits al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), com els col.legiats afiliats a les mutualitats de previsió social, podran ser titulars de la TPC a partir d’ara. I d’igual manera que per a la resta de treballadors de la construcció, serà requisit imprescindible per obtenir la targeta haver rebut, com a mínim, la citada formació mínima en quant a riscos laborals.

COM ES POT SOL·LICITAR?

El beneficiari de la targeta la podrà demanar en qualsevol centre de la Fundació Laboral de la Construcció, així com en els punts de tramitació establerts.

A la sol·licitud que cal presentar, també s’han d’adjuntar obligatòriament una sèrie de documentys en funció que s’estigui acollit al RETA o a mutualitats de previsió social.

*En el cas dels treballadors acollits al RETA és necessari dur:

a) Una fotografia mida carnet.
b) Una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència del sol·licitant.
c) Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 60 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
d) Certificació comprensiva d’estar donat d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, expedida per l’Administració Tributària que en cada cas correspongui (i també dins dels 60 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud).
e) Certificat acreditatiu d’estar al corrent del pagament de les cotitzacions socials emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (dins el mateix termini que als dos punts anteriors).

*En el cas dels professionals col.legiats acollits a mutualitats de previsió social no són necessaris ni l’informe de vida laboral ni el certificat de pagaments de les cotitzacions a la Seguretat Social. En canvi caldrà aportar un certificat acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de les quotes emès per la seva corresponent mutualitat, igualment dins dels 60 dies immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

De qualsevol manera tots dos col·lectius hauran d’aportar també, amb caràcter obligatori, l’original o una fotocòpia compulsada del diploma o certificat que acrediti que ha rebut, almenys, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals ja sigui expedit per la Fundació Laboral de la Construcció o per una entitat homologada.

Fins al moment, ja són 24.900 els treballadors catalans de la construcció que han demanat la TPC.

Per a més informació:
www.trabajoenconstruccion.com

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web