Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

ESTUDI SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ AL VALLÈS ORIENTAL

Vista la importància que ha tingut sempre en el món empresarial tenir les dades necessàries i correctes a l’hora de prendre decisions, varem creure que, sobretot ara, era indispensable tenir i publicar les del nostre sector. Si bé al principi ho vàrem fer nosaltres directament, fa poc vam firmar un acord amb el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL pel qual aquest organisme es compromet a col·laborar amb nosaltres buscant i actualitzant aquestes dades, cosa que segons hem pogut comprovar, ens permetrà que siguin molt més complertes i fidedignes. Agraïnt prèviament la dedicació i professionalitat de les persones del CONSELL COMARCAL encarregades de la seva elaboració, us informem que amb aquest número iniciem un nou apartat que trimestralment ens anirà posant al dia de l’evolució del nostre sector.

CONTEXT ECONÒMIC

A) Estimacions PIB Comarcal
El pes de la construcció en el total del PIB comarcal s’ha situat els dos últims anys per sota de les estimacions registrades a principis i mitjans d’aquesta dècada. Mentre el 2005 representava el  10,7% del PIB comarcal, l’any 2009 es situa en el 9,3%.

Al comparar amb la resta del conjunt català ens trobem que l’any 2009 a Catalunya la construcció va tenir un pes en el PIB del 8%. Aquesta diferència de la comarca amb la resta de Catalunya demostra el pes específic i rellevant de la construcció al territori vallesà.

El 2009 el PIB comarcal va caure un 6,85%, sent el sector industrial el que va tenir un pitjor comportament aportant q4,82punts, mentre que l’aportació de la construcció va ser de q0,67.

 


 

B) Clima empresarial
Les dades de la marxa del negoci segueixen sent negatives, amb un saldo en el segon trimestre del 2010 de -45%. La percepció sobre la marxa del negoci va tocar fons a inici del primer trimestre del 2009 amb un saldo negatiu de  -50%, després d’una tendència decreixent durant tots els trimestres de l’any 2008.

Durant l’inici del 2010 la marxa del negoci també ha empitjorat, tot i no suposar un descens tan elevat com a finals del 2008 i principis del 2009. Pel que fa al volum de contractació observem una evolució negativa semblant, arribant a tenir el pitjor saldo el primer trimestre del 2009.  Les perspectives de la marxa del negoci tornen a empitjorar per al tercer trimestre de 2010, després de la millora del trimestre anterior.

Segons els empresaris del sector, els factors que afecten a la marxa del negoci són: la debilitat de la demanda (86,7%), les dificultats de finançament (57,5%), l’augment de la competència (55,7%) i l’increment dels costos de la producció (17,8%).


ACTIVITAT ECONÒMICA (I) – CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES I OBRES

A) Habitatges iniciats i acabats
Al Vallès Oriental la caiguda d’habitatges iniciats va representar un total de -5.902 habitatges entre el  2007 i el 2008. Entre els anys 2008 i 2009 la caiguda es modera tot i que la variació relativa entre un any i l’altre és de -62,1% d’habitatges iniciats.

 L’evolució dels habitatges acabats s’ha desenvolupat amb una dinàmica diferent. L’any 2008, quan cau més la iniciació d’habitatges, és el període on se n’acaben més a la comarca, amb un total de 4.553. L’any 2009 els habitatges acabats es situen en 1.986, el que significa una variació anual de -56,4%.

Podem afirmar que ha finalitzat la dinàmica seguida abans de la crisi on s’iniciaven molts més habitatges que no els que s’acabaven. A partir del 2007 els habitatges acabats superen per primer cop els iniciats, ja que el sector manté la dinàmica constructora  acabant els habitatges iniciats en anys anteriors.

L’any 2010 es segueix moderant la tendència a la baixa dels anys anteriors. La dada més negativa és que la nostra comarca és l’única de l’àmbit metropolità que ha iniciat menys habitatges en valors relatius, suposant un 3,9% menys d’habitatges respecte el mateix període de l’any anterior.

 

B) Tipus d’edificació
Es manté la tendència de la tipologia edificatòria a la comarca: el pes dels edificis plurifamiliars es manté molt per sobre dels edificis unifamiliars aïllats i els adossats. Aquesta és la tendència de l’àmbit metropolità de Barcelona.

 

C) Intensitat de la Construcció
El descens de la intensitat de la construcció ha estat molt elevat. S’ha passat, entre els anys 2005 i 2009, de la construcció de 17,4 habitatges per cada 1.000 habitants a 1,1. 

Malgrat ser una de les comarques més dinàmiques des del punt de vista del creixement demogràfic som la segona amb menys intensitat de construcció de l’àmbit metropolità.

 

D) Habitatges de Protecció Oficial (HPO)
En els últims anys la dinàmica ha estat la d’acabar els habitatges de protecció iniciats. Mentre l’any 2006 s’iniciaven 472 habitatges i se n’acabaven 107, l’any 2009 els habitatges iniciats són 78 i els acabats 288.

Ha augmentat el pes dels habitatges de Protecció Oficial a la comarca. El fet que els habitatges iniciats i acabats hagin disminuït els últims anys ha provocat que s’hagi intensificat la presència i el pes dels HPO respecte el total dels habitatges. Tot i els pocs habitatges iniciats de protecció oficial el 2009 (un total de 78) aquests representen el 18,27% del total d’habitatges iniciats a la comarca.

 

 

E) Rehabilitació d’habitatges i subvencions
Els tres últims anys han esdevingut el període on les subvencions potencials per a la rehabilitació d’habitatges han estat més quantioses, potser per a poder fer de contrapès a la caiguda de la construcció residencial. Mentre l’any 2001 les subvencions potencials van ser de 204,1 milers d’euros, l’any 2009 aquestes van suposar 2.677,73 milers d’euros.

ACTIVITAT ECONÒMICA (II) – MERCAT IMMOBILIARI


A partir de l’any 2007 s’inicia un procés de decreixement en les transaccions immobiliàries que no troba fre fins el segon semestre de l’any 2009, on les transaccions de l’habitatge de segona mà permeten registrar el primer trimestre de creixement.

Es comencen a intuir símptomes de millor comportament tant en els habitatges nous com els de segona mà, però l’augment de les transaccions immobiliàries no es manté com una constant durant el 2010.

Mercat d’habitatge d’obra nova: El preu de l’habitatge d’obra nova a la comarca es situa per sota de la mitjana metropolitana i catalana. El preu per m2  construït es situa en 2.686,26€ i en 3.416,11€ per m2 útil.

Mercat de Segona mà: A nivell de Catalunya l’any 2007 van estancar-se els preus de l’habitatge de segona mà. L’any 2008 queien de l’orde d’un -7,9% i el 2008 del -4,5%. Actualment, els preus actuals del mercat residencial de segona mà, sense comptar Barcelona, es situa a nivells de 2005.

Mercat de Lloguer d’habitatges: L’any passat al Vallès Oriental es van realitzar 3.466 contractes de lloguer (un 32,6% més que l’any anterior). Si comparem la variació relativa amb la resta de comarques observem com al Vallès Oriental és on s’han realitzat més contractes de l’any 2008 a l’any 2009. El lloguer mitjà contractual ha caigut un 3,0% entre 2008 i 2009, situant-se per sota de l’àmbit metropolità i el conjunt de Catalunya.

 


 

 

 

 

ACTIVITAT ECONÒMICA (III) – AFILIACIÓ


L’any 2008 va significar el pitjor any pel que fa a descens en l’afiliació. Gran part de la davallada va venir del sector de la construcció i de la indústria. En la construcció el decreixement de l’afiliació toca fons el quart trimestre de l’any 2008, on es registra una variació negativa de -8,92% respecte el trimestre anterior.

La reducció de l’afiliació en el sector de la construcció al Vallès Oriental ha estat de q4.797 persones des del tercer trimestre de 2008 fins al tercer trimestre de 2010.

El segon trimestre de 2010 suposa la primera vegada, en aquests anys de crisi, que l’afiliació augmenta (+1,77%). Tot i aquest fet,  el següent trimestre no s’ha seguit una tendència de creixement, ja que l’afiliació torna a tenir una variació negativa de -3,76%.

La tendència mitjana és d’un progressiu creixement dels treballadors autònoms per sobre dels assalariats, ja que l’últim trimestre publicat registra un 41,28% d’autònoms i un 58,72% d’assalariats. Així, la caiguda en l’afiliació de la construcció ha anat més de la mà de la població assalariada que no pas de la població en el règim d’autònom.

La crisi en el sector de la construcció ha afectat negativament a les activitats immobiliàries. A diferència de la població afiliada al sector de la construcció a finals de l’any 2009, les variacions d’afiliats inicien una tendència de creixement que es manté fins l’última dada publicada el segon semestre de 2010.

MERCAT DE TREBALL

  1. Atur

A finals de l’any 2007 i principis de 2008 l’augment de l’atur és alt i continuat. L’any 2008 serà recordat com l’any d’un creixement constant a l’alça de l’atur en la construcció.

Durant els trimestres de 2009 es manté l’increment continuat de l’atur. El primer trimestre de 2010 es registra la pitjor dada d’atur de la crisi econòmica amb 4.661 aturats en el sector de la construcció. Aquesta dada coincideix amb la pitjor dada d’atur de la comarca amb 33.829 aturats.

El comportament de l’atur els següents trimestres de 2010 ha iniciat un descens, però el nombre d’aturats el tercer trimestre (4.258) segueix sent més elevat que el tercer trimestre de 2009 (4.004). Així, tot i el descens d’atur, la xifra encara es manté molt elevada.

Font: L’Observatori del Vallès Oriental, a partir de les dades del Departament de Treball

 

B) Contractació


El volum de contractació en el sector de la construcció segueix una tendència de disminució a partir de l’any 2007, any on es registra un total de 3.982 contractes. Tot i que hi ha trimestres on augmenten, aquests decauen fins el seu mínim el quart trimestre del 2009 on es registra un volum total de 1.854 contractes. A partir d’aquest moment la contractació segueix a l’alça molt moderadament, registrant 2.021 contractes el tercer trimestre de 2010. 


  1. Regulació d’ocupació

L’any 2009 es van autoritzar 25 expedients de regulació d’ocupació que van afectar a 393 treballadors. Durant el període gener-agost de 2010 es modera la regulació d’ocupació tot i seguir sent molt elevada comparada amb els anys anteriors. Fins al moment, 74 persones han estat afectades per expedients de regulació.

 

D) Sinistralitat Laboral
L’índex de sinistralitat del sector de la construcció, tot i seguir una tendència de disminució, es continua mantenint molt per sobre dels índexs de la indústria i els serveis. La construcció segueix sent el sector econòmic de la comarca on hi ha un risc més elevat de patir un accident laboral.

 

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web