Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

BASTIDES II. PLA DE MUNTATGE, D'UTILITZACIË I DE DESMUNTATGE

En funció de la complexitat de la bastida escollida, s’haurà d’elaborar un pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge. Aquest pla haurà de ser executat per una persona amb una formació universitària que l’habiliti per dur a terme aquestes activitats.

Aquest pla serà obligatori en els tipus de bastides següents:

1.- Plataformes suspeses de nivell variable (d’accionament manual o motoritzat), instal·lades temporalment sobre un edifici o una estructura per a tasques específiques, i plataformes sobre suport.
2.- Bastides constituïdes sobre elements prefabricats estabilitzats sobre terreny natural, paviments de formigó, forjats, volades o altres elements l’alçària del quals, des del nivell inferior de suport fins a la coronació superior de la bastida, superi  els 6 metres o disposi d’elements horitzontals que salvin volades i distàncies superiors entre estabilitzadors de més de 8 metres. S’exceptuen les bastides de cavallet.
3.- Bastides instal·lades a l’exterior, damunt de terrats, cúpules, teulades o estructures superiors, la distància de les quals, entre el nivell d’estabilització i el nivell del terreny o de terra, excedeixi els 24 metres d’alçada.
4.- Torres d’accés i torres de treballs mòbils en què els treballs es facin a més de 6 metres d’alçada des del punt d’operació fins a terra.

Quan es tracti de bastides que, malgrat que estiguin incloses entre els elements esmentats anteriorment, disposin de marcatge CE (plataformes suspeses a nivell variable, plataformes elevadores sobre suport) perquè estan sotmeses a l’aplicació d’una normativa específica en matèria de comercialització, el pla esmentat podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador pel que fa al muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, excepte que aquestes operacions es duguin a terme en circumstàncies no previstes en dites instruccions.

D’acord amb la circular CT 39/2004 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el cas d’aquells tipus de bastides normalitzades (bastides tubulars prefabricades o torres d’accés mòbil) que no poden disposar de marcatge CE ─perquè no han adoptat aquesta exigència legal en l’àmbit europeu─, però que els fabricants han sotmès a la realització dels assajos exigits pels documents d’harmonització europeus i que disposin del certificat corresponent d’aquest producte expedit per un organisme nacional de normalització, mentre no s’estableixi l’exigència del marcat CE, s’aplicarà la possible substitució del pla seguint les instruccions del fabricant, sempre que la bastida es munti segons la configuració tipus establerta en les instruccions esmentades i per a les operacions i els usos establerts pel mateix pla.

 

FORMACIÓ DELS MUNTADORS

Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d’una persona amb formació universitària o d’un professional que l’habiliti per dur a terme aquesta tasca i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica (CURS DE MUNTATGE DE BASTIDES) per a les operacions previstes de conformitat a l’annex II, del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, i modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre.

Tant els treballadors afectats com la persona encarregada de la supervisió disposaran del pla de muntatge, utilització i desmuntatge, incloent-hi qualsevol instrucció que pugui contenir.
Quan de conformitat amb el Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, no sigui necessària l’elaboració d’un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat també podran ser dirigides per una persona que disposi d’una experiència certificada per l’empresari en aquesta matèria de més de dos anys i que tingui la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (RECURS PREVENTIU).

 

INSPECCIÓ DE LES BASTIDES

Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona amb una formació universitària o professional que l’habiliti per dur a terme aquesta tasca:

  1. Abans de la seva posada en funcionament
  2. A continuació, periòdicament
  3. Després de qualsevol modificació, com ara un període de no-utilització, l’exposició a la intempèrie o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar-ne la resistència o a l’estabilitat.

Quan de conformitat amb el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, no sigui necessària l’elaboració d’un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat també podran ser dirigides per una persona que disposi d’una experiència certificada per l’empresari en aquesta matèria de més de dos anys i que tingui una formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic.
Els resultats de les comprovacions i les inspeccions periòdiques s’hauran de documentar i hauran d’estar a disposició de l’autoritat laboral.

 

MAY SOPENA
Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals
GTN, Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web