Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

QUÈ ÉS L’ÀRID RECICLAT?

L’àrid reciclat és un material present al mercat des de ja fa alguns anys, si bé el coneixement quant a les seves característiques i aplicacions més idònies és encara limitat en el sector de la construcció.

Des del present article es pretén apropar aquest material als seus potencials usuaris i presentar els avantatges ambientals i econòmics que el seu ús reporta.

Què és l’àrid reciclat?

Producte que resulta del tractament dels residus de construcció i demolició i que presenta una sèrie de característiques que el fan apte per a diverses aplicacions. Aquest tractament o procés de reciclatge del residu de la construcció inclou processos de neteja, trituració i posterior garbellat, que dependran del tipus de material que hom vulgui obtenir.

Mentre no es disposa d’una normativa especifica d’àrid reciclat, la garantia en la composició, característiques i comportament de l’àrid reciclat pren com a referència diferents instruments:

- Per a l’ús com a material granular en bases i subbases de carreteres: PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes.
- Per a l’ús d’àrid reciclat en la fabricació de formigons i morters: d’acord amb la modificació de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), la fabricació de formigons i morters, d’acord amb les experiències i assajos realitzats fins el moment, preveu un màxim del 20% d’àrid reciclat en la composició del formigó, més concretament, pel que fa a les fraccions corresponents a la grava o gravilla, i admetent presència de ceràmics.
- Àmbit de l’edificació: l’aprovació del Decret 21/2006, de 14 de febrer empara la utilització dels productes obtinguts del reciclatge dels residus de la construcció en les obres d’edificació, així com considera el seu ús puntuant la seva utilització en l’àmbit dels paràmetres relatius als materials i sistemes constructius.

Entre les aplicacions més habituals de l’àrid reciclat s’hi troben:
· Reblert de canalitzacions d’instal·lacions i sanejament. Reblerts de voreres.
· Camins rurals, pistes forestals i poliesportives.
· Granulats per a bases de vies de circulació, d’aparcaments i paviments en general.
· Tot-ú artificial en vies de circulació T2-T4 (PG-3).
Nota: Ha de quedar així: el tot-u és un tipus de material que s’utilitza per a la construcció de ferms de carreteres.
· Anivellació i estabilització de terrenys.
· Aparcaments tous.
· Capes drenants. Drenatge de murs.
· Prefabricats de formigó, com llambordes i llosetes per a paviments.

Aplicacions diverses d’àrid reciclat

Des de Gestora de Runes de la Construcció , es fomenta el reciclatge com a via prioritària de gestió –i la més eficient, tant des del punt de vista econòmic com ambiental– dels residus de la construcció i demolició. El reciclatge d’aquests residus permet reduir l’ús de recursos naturals, contribueix a minvar l’impacte paisatgístic causat per l’extracció de matèries primeres i allarga la vida útil dels dipòsits controlats, amb tot el que això comporta.

La nostra experiència d’anys en la producció d’àrid reciclat i en la millora de les seves característiques ha permès la seva introducció i progressiva consolidació en el mercat. Més enllà i ja en el context del Vallès Oriental, la planta de reciclatge de Les Franqueses del Vallès, amb avenços tecnològics d’última generació, planteja una oportunitat única per accedir a materials reciclats de qualitat i a preus veritablement competitius.

En tot cas, des de Gestora de Runes us brindem el nostre suport per assessorar-vos en aquelles aplicacions d’àrid reciclat que requeriu i per contribuir a que la nostra activitat constructiva esdevingui cada cop més sostenible.

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web