Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

LA LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ I EL REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES (REA) I LA SIGNATURA DIGITAL

La Llei reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció estableix en el seu article 4.2.b), que les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades per a treballs en una obra de construcció, tenen l'obligació d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades.

REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES DE CATALUNYA

El període d'inscripció al Registre de Catalunya va començar el passat 13 de maig de 2008 i existeix un període d'inscripció fins al 26 d'agost de 2008, data a partir de la qual totes les empreses que pretenguin contractar o ser contractades en el sector de la construcció haurien d'estar inscrites en aquest registre. No s'exigeix la inscripció ni a treballadors autònoms (excepte si tinguessin treballadors en aquest cas seria exigible) ni a les empreses que només actuïn com Promotor.

És imprescindible per a poder fer el registre, que totes les empreses disposin d'un certificat de signatura electrònica que pugui ser validat per CatCert, l'entitat de certificació digital de les administracions públiques catalanes, i del tipus:
· Persona jurídica
· Persona física amb representació
La manera d'aconseguir aquesta signatura digital és dirigir-se a una de les diferents entitats que l'emeten. Algunes d'aquestes entitats són: Camerfirma, Signatura professional, ANF, Ancert.

PROCÉS DE TRAMITACIÓ

Per a la tramitació de la inscripció de les empreses s'han de seguir els següents passos:
· S'han d'emplenar els formularis publicats en la web del departament de Treball i que es poden emplenar on-line. En aquest formulari s'inclou la declaració de l'empresa i la sol·licitud del tràmit.
També s'ha d'adjuntar escanejada la documentació acreditativa:
· Del sistema d'organització preventiva.
· De la formació en prevenció de riscos dels treballadors tant a nivell directiu com productiu.
La documentació acreditativa pot ser substituïda per dos certificats expedits pel servei de Prevenció acreditatius del compliment d'ambdós requisits.
· Es signa digitalment la sol·licitud i s'envia.
· Es dóna entrada telemàtica a les dades i documentació incorporant-los al gestor de processos del Departament de Treball.
· Es remet un justificant de recepció al remitent.
· Si es reuneixen els requisits exigits pel reial decret s'inscriurà i assignarà un nombre d'identificació en el Registre d'Empreses Acreditades (REVA), que contindrà 11 dígits i serà únic per a cada empresa per a tot el territori nacional.
· Si la sol·licitud no reunís totes les dades necessàries, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies, procedeixi a esmenar, tenint la sol·licitud per desistida en cas de no resoldre's.
· En cas que la sol·licitud no reuneixi les dades o no acompanyi els documents requerits en el Reial decret, l'autoritat dictarà resolució denegatòria de la inscripció en el termini de 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud en el registre, notificant-lo en els deu dies següents.

EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ

La inscripció tindrà un període de validesa de tres anys, renovables per períodes iguals.          Transcorregut el període de validesa de la inscripció sense que s'hagués sol·licitat en termini la seva renovació, s'entendrà automàticament cancel·lada.
Quan una empresa obtingui certificació d'inscripció en el Registre de l'empresa a la qual contracta o subcontracta, s'entendrà que ha complert amb la seva deure vigilar el compliment per aquesta empresa de les obligacions establertes en l'article 4 de la Llei reguladora de la Subcontractació que són els següents:
a) Posseir una organització productiva pròpia, contar amb els mitjans materials i personals necessaris, i utilitzar-los per al desenvolupament de l'activitat contractada.
b) Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament de l'activitat empresarial.
c) Exercir directament les facultats d'organització i adreça sobre el treball desenvolupat pels seus treballadors en l'obra i, en el cas dels treballadors autònoms, executar el treball amb autonomia i responsabilitat pròpia i fora de l'àmbit d'organització i adreça de l'empresa que li hagi contractat.
d) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que conten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
D'aquesta forma l'empresa que contracta o subcontracta quedarà exonerada de la responsabilitat solidària que suposaria l’incompliment per part de l'empresa contractada de les obligacions exigides per l'article 4, durant la vigència del contracte i per a l'obra que es subcontracta. No obstant això, no eximeix de la responsabilitat solidària per subcontractació que establix i article 42 de l'Estatut dels Treballadors en matèria salarial i de seguretat social.
La certificació de la inscripció s’ha de sol·licitar per l'empresa que contracta o subcontracta dintre del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte i haurà de ser emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de 10 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud.

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Les empreses haurà de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció quan cessi en l'activitat que determina la seva inclusió en l'àmbit de la construcció, dintre del mes següent al fet que ho motiva.
Procediment de renovació i cancel·lació de la inscripció i comunicacions de variació de dades.
Les empreses haurien de sol·licitar la renovació dintre dels sis mesos anteriors a l'expiració de la seva validesa. La presentació de la sol·licitud de renovació dintre del citat termini prorrogarà la validesa de la inscripció, tret que es produeixi resolució denegatòria i fins a la data de notificació de la mateixa.
Posteriorment a la inscripció, les empreses han de comunicar qualsevol variació de les dades identificatives inclosos en la sol·licitud, dintre del mes següent a la variació. Quan l'empresa canviï de domicili i això determini la competència d'una autoritat laboral diferent a l'efecte d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, es dirigirà una comunicació de variació de dades a l'autoritat laboral competent per raó del nou domicili.
 
La inscripció es podrà cancel·lar d'ofici per acord de l'autoritat laboral competent de la qual depèn el Registre, quan l'empresa hagi cessat en l'activitat que determina la seva inclusió en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Subcontractació. La cancel·lació es notificarà a l'empresa afectada i contindrà relació de les dades que obren en poder de l'autoritat laboral dels quals pugui resultar que l'empresa s'hagi en supòsit de cancel·lació. L'empresa tindrà un termini de quinze dies per a aportar quantes al·legacions, documents o informacions estimi convenients. Previ a la redacció de la proposta de resolució s'efectuarà el tràmit d'audiència, s’haurà de  dictar i notificar l'oportuna resolució en el termini màxim de tres mesos des de la data de l'acord d'iniciació.

 

Eva Mª Rubio Rivera
Llicenciada en Dret
Departament Laboral

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 mòbil 677481580
· legal · Disseny web