Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ELS CONSTRUCTORS

Seguint amb la nostra tasca d’assessorar als agremiats, en aquesta ocasió volem fer referència a la “documentació obligatòria” que totes les empreses han de tenir a disposició de l’autoritat competent tant a cadascuna de les obres que estiguin realitzant com a les seves oficines, segons el RD 1627/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció, la Llei 171/2004 de la coordinació empresarial, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

DOCUMENTACIÓ EMPRESARIAL:

- Organització preventiva: concert amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals aliè o bé certificació com a Servei de Prevenció Propi (per empreses de més de 250 treballadors).

- Pla de Prevenció de Riscos Laborals: Avaluació de Riscos Laborals i Planificació preventiva.

- Consulta i participació dels treballadors: en el cas de les empreses que tinguin delegats de prevenció o bé Comitè de Seguretat i Salut (per empreses a partir de 50 treballadors).

- Certificats de Formació i Informació als treballadors: formació anual.

- Certificats de formacions específiques obligatòries pel sector: curs bàsic de prevenció de riscos laborals, curs de muntatge de bastides, curs d’operador de grua-torre, curs de carretons elevadors, curs d’operador de maquinaria, etc. i a partir de l’entrada en vigència del IV Conveni Nacional del Sector de la Construcció (el 31 de desembre de 2011), la formació en prevenció obligatòria: cursos de formació inicial y cursos de formació d’especialització professional. S’ha de tenir present que els diplomes originals sempre són pels treballadors i les empreses han de quedar-se una còpia dels mateixos.

- Concertat de vigilància de la salut.

- Senyalització i etiquetatge de productes classificats com a perillosos.

- Informe intern d’investigació d’accidents de treball.

- Relació d’accidents de treball i de malalties professionals.

- Actes del Comitè de Seguretat i Salut.

- Documents d’entrega d’Equips de Protecció Individual (EPIS) als treballadors.

- Documentació referent als Equips de Treball: fitxes del fabricant, certificats CEE, manteniment, etc.

- Acta de comunicació inicial als subcontractistes.

DOCUMENTACIÓ EN OBRA:

- Avís previ a l’Autoritat Laboral (comunicat pel promotor): ha d’estar exposat a l’obra, juntament amb el full de designació de coordinador.

- Comunicació d’Obertura del Centre de Treball.

- Pla de Seguretat i Salut: conjuntament amb l’acta d’aprovació del mateix ha d’estar sempre a l’obra a disposició permanent dels interventors en la mateixa.

- Actes d’adhesió al Pla de Seguretat per part del subcontractistes i dels treballadors autònoms.

- Llibre d’Incidències: Ha d’estar sempre a l’obra i s’hi han de fer constar els incompliments de les prescripcions que conté el Pla de Seguretat. En el cas que s’hi faci una anotació el coordinador ha de fer entregar una còpia a Inspecció de Treball en el termini de 24 hores següents a l’anotació.

- Llibre de Visites: Les empreses han de tenir en cada centre de treball un llibre de visites a disposició dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquesta obligació afecta també als treballadors autònoms. Les empreses amb centre de treball amb permanència inferior a trenta dies i amb sis o menys treballadors no estan obligades a disposar del Llibre de visites propi en aquests centres, serà suficient el llibre del centre on es trobi domiciliada l’empresa en la província corresponent. El llibre de visites ha de ser habilitat abans de l’inici de les obres i en ells s’anoten les diligències corresponents a les visites efectuades pels Inspectors de Treball i Seguretat Social, reflectint-hi els aspectes inspeccionats i les incidències detectades.

- Llibre de subcontractació:
Cada contractista haurà de disposar d’un llibre de subcontractació que haurà de romandre en tot moment en l’obra on s’hi hauran de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa comitent, l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista i, en el seu cas, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives dades de lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa subcontractista i treballador autònom, així com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut i les anotacions de la direcció facultativa sobre l’aprovació de cada subcontractació excepcional.

- Relació nominal d’Accidents de treball.

- Reconeixements mèdics: certificats d’aptitud mèdica.

- Acta de protocols de seguretat per part dels subcontractistes i autònoms.

- Acta de nomenament del gruísta: (RD 836/2003 de 27 de juny).

-Acta de nomenament del responsable de seguretat de cada subcontractista: nomenament de recurs preventiu.

- Acta del certificat de bastides (RD 2177/2004 de 18 de juliol que regula els equips de treball em matèria de treballs temporals en alçada). Cal destacar que el promotor i/o el constructor responen solidàriament davant la llei, amb els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, per la qual cosa els hi han d’exigir a aquests que estiguin en possessió de tots els documents que calguin per tal de poder entrar a treballar a l’obra. S’ha de tenir en compte que l’incompliment per part de les empreses de no disposar de la documentació que hem fet esment, està tipificada segons els casos com a infraccions lleus, greus o molt greus amb les seves corresponents sancions, tal com es disposa a la Llei 5/2000, de 4 d’agost sobre Infraccions i sancions en l’Ordre social.

 

May Sopena
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
Directora de Formació Adjunta a Gerència

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web