Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANotícies
 

NOVETATS EN L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’EXERCICI 2016

Com cada any, cal passar comptes amb l’Agència Tributària en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a aquest exercici 2016. El termini de presentació per via telemàtica comença el dia 5 d’abril i acaba el dia 30 de juny. Per a aquelles declaracions a domiciliar el pagament el termini de domiciliació finalitzaria el 26 de juny.

Per a aquest exercici 2016, les novetats més importants són les següents:

Clàusules sòl

Respecte de les quantitats que es van incorporar dins de la base de deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma: es perd el dret a practicar la deducció corresponent i caldrà regularitzar, havent de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, meritada en l’exercici en el qual s’hagi celebrat l’acord amb l’entitat financera o el que s’obtingui de la sentència o laude arbitral, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en els exercicis no prescrits, sense incloure els interessos de demora. No serà d’aplicació aquesta regularització respecte de les quantitats que es destinin directament per l’entitat financera, després de l’acord amb el contribuent afectat, a minorar el principal del préstec. És a dir, si l’entitat financera, en lloc de tornar al contribuent les quantitats pagades el que fa és reduir el principal del préstec, no caldrà regularitzar les deduccions practicades anteriorment corresponents a aquests imports. Per la seva banda, la reducció del principal del préstec tampoc generarà dret a aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual.

Renda web

Una altra de les principals novetats d’aquest any és la desaparició definitiva del programa PADRE d’ajuda a la confecció de la declaració de la renda, que ja l’any passat va quedar relegat als autònoms declarants d’activitats econòmiques. En el seu lloc, l’Agència Tributària posarà a disposició del contribuent el sistema Renda Web, que es generalitza per a tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les seves rendes (del treball, capital o activitats econòmiques).

Contribuents: societats civils

Com a conseqüència de la modificació del Codi de comerç respecte de determinades activitats ara a fi mercantil, s’actualitzaran tant la Llei de l’impost sobre la renda, com la Llei de l’impost sobre societats, a causa que les societats civils a fi mercantil estaran subjectes a l’impost de societats des de l’1 de gener de 2016 i, per tant, ja no tributaran com a entitats en atribució per l’IRPF.

Rendiments d’activitats econòmiques: exclusió del mètode d’estimació objectiva (mòduls)

Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017.

Per als exercicis 2016 i 2017, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros (facturació a empresaris / professionals) a què es refereix l’apartat a) de la lletra b) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.
Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix la lletra c) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.

Integració i compensació de rendes a la base imposable de l’estalvi

Amb la reforma, la integració i compensació a la base imposable de l’estalvi queda de la manera següent:
1. Els rendiments de capital mobiliari s’integren entre si en la base imposable de l’estalvi. Si els rendiments obtinguts són negatius, l’import es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que es declarin en l’altre component de la base imposable de l’estalvi, amb el límit del 25 per cent del saldo positiu.
2. Guanys i pèrdues patrimonials que s’integren en la base imposable de l’estalvi. Si el saldo de la integració i compensació d’aquest tipus de rendiments és negatiu, l’ import es podrà compensar amb el saldo positiu de l’altre component de la base imposable de l’estalvi, rendiments de capital mobiliari, amb el límit del 25 per cent del saldo positiu.
3. En ambdós casos, si després d’aquestes compensacions queda un saldo negatiu, l’import es compensarà en els quatre anys següents.

No obstant això, durant els anys 2015, 2016 i 2017 el percentatge de compensació no serà del 25%, sinó del 10, 15 i 20%, respectivament.

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 mòbil 677481580
· legal · Disseny web