Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTAMitjans de comunicació
 

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI DĺEMPRENEDORS A Lĺ└MBIT CONCURSAL


La seu del Gremi de Constructors del Vallès Oriental va ser l’escenari, el passat dia 5 de novembre, d’una xerrada amb aspectes d’especial interès per a tots els agremiats i que va mostrar algunes eines per plantejar quin marc d’actuacions es podia establir en un entorn de crisi com l’actual. Tot seguit, us detallem els principals punts de la xerrada, entre ells: com afrontar un concurs de creditors, el nou procés pre-concursal i les principals novetats de la Llei d’Emprenedors a l’àmbit concursal.
PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI D’EMPRENEDORS A L’ÀMBIT CONCURSAL
El 28 de setembre del 2013 es va publicar a la BOE la Llei 14/2013 de 27 de setembre de Suport als emprenedors
L’esmentada Llei reforma la Llei Concursal en dos sentits:

1. Introdueix la figura del mediador concursal, que la seva funció serà intentar arribar a un acord extrajudicial de pagaments abans de la presentació del concurs.
L’acord extrajudicial de pagament podran sol·licitar-ho l’empresari persona natural que es trobi en situació d’insolvència o que prevegi que no podrà complir regularment amb les seves obligacions i amb un passiu inferior a 5 milions d’euros o la persona jurídica, sigui o no societat de capital, que compleixi els següents requisits:

a) Que es trobi amb situació d’insolvència.
b) Que en cas de ser declarada en concurs no siguin dels que revesteixin especial complexitat (menys de 50 creditors, passiu inferior a 5 milions d’euros o actiu que no arribi als 5 milions d’euros).
c) Que disposi d’actius líquids suficients per satisfer les despeses pròpies del acord.
d) Que el seu patrimoni i els ingressos previstos permetin l’èxit de l’acord.

Els crèdits de dret públic no es veuran afectats per l’acord extrajudicial, tampoc els crèdits amb garantia real tret que el creditor així ho decidís.
Son competents per designar al mediador concursal el registrador mercantil (en el cas de que el deutor fos empresari o entitats inscribibles) i el notari en els casos restants.

Des de la publicació de l’apertura del expedient no podrà iniciar-se ni continuar-se execució alguna sobre el patrimoni del deutor mentre es negocia l’acord amb un termini màxim de 3 mesos, excepte en el cas de creditors amb garantia real i en el cas de procediments seguits per creditors de dret públic.

El creditor que tingui garantia personal de un tercer diferent del deutor podrà exercitar-la sempre que el crèdit contra el deutor estigués vençut.

En el pla de pagaments l’espera no podrà superar els 3 anys ni el quitament superar el 25% de l’import dels crèdits. Per què el pla de pagaments en consideri acceptat, serà necessari que votin a favor del mateix al menys el 60% del passiu que es vegi afectat per l’acord.

La proposta podrà consistir en la cessió de béns als creditors en pagament de les seves deutes. En aquest cas per a l’acceptació es precisa el 75% del passiu i l’aprovació dels creditors que en el seu cas tinguin constituïda una garantia real sobre els béns objecte de cessió. El rebuig del pla de pagaments o l’incompliment de l’acord extrajudicial (de que la seva supervisió s’encarregui el mediador concursal) determinarà la tramitació d’un concurs consecutiu de creditors instat pel mediador concursal, que presenta algunes especialitats respecte d’un procés concursal general. El jutge designarà administrador del concurs al mediador concursal, excepte justa causa i no podrà percebre més retribució que la fixada a l’expedient extrajudicial excepte casos excepcionals.

2. Es limita la responsabilitat del deutor persona física que hagi actuat de bona fe. Es cancel·laran les deutes que tingui la persona física quan el concurs no sigui culpable, sempre i quan s’hagin pagat íntegrament els crèdits contra la massa, tots els crèdits privilegiats i, al menys, un 25% dels crèdits ordinaris. Es contempla la remissió del 100% dels crèdits ordinaris en el supòsit de l’empresari persona natural que ha intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments, si s’haguessin satisfet tots els crèdits contra la massa i els privilegiats.

La Llei de Suport als Emprenedors i la seva internacionalització pel que es refereix a la modificació de la Llei Concursal va entrar en vigor el passat 18 d’octubre de 2013.

 

 

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web