Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTAMitjans de comunicació
 

LA DEDU¤BILITAT DE LA RETRIBUCIË DELS ADMINISTRADORS EN LĺIMPOST DE SOCIETATS. DARRERES CONSULTES VINCULANTS DE LA DGT V0356-2013 I V0583-2013


El dijous dia 2 de maig de 2013 es va celebrar a la seu del Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental la xerrada sobre la deduïbilitat de la retribució dels administradors en l’impost de societats, amb el focus posat en les darrers consultes vinculants de la DGT V0356-2013 i V0583-2013. La xerrada, que va comptar amb la benvinguda del president del Gremi, Jordi Ausió, va ser impartida per Ivan Palau.

La qüestió que es planteja en ambdues consultes és la deduïbilitat en l'impost de societats de la retribució salarial que percep una persona física, soci i administrador únic d'una entitat mercantil, que exerceix les funcions de representació de la societat, d'administració i direcció de la societat, i les tasques pròpies de l'activitat. El temps dedicat a l'exercici de les funcions de representació, administració i direcció de la societat, aproximadament, és del 20%, i la resta, és a dir, un 80%, correspon a l'exercici de les tasques pròpies de l'activitat de l'empresa. El càrrec d'administrador és gratuït, segons els estatuts de la societat.


La Direcció General de Tributs resol les consultes establint els criteris interpretatius següents:


1. Les retribucions que percep el soci administrador, en la mesura que es corresponen amb la contraprestació pels serveis propis de l'activitat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, sempre que es compleixin els requisits legalment establerts en termes d'inscripció comptable, meritació, correlació d'ingressos i despeses i justificació documental, i sempre que la valoració s'efectuï a valor de mercat.

Respecte a la retribució percebuda en qualitat d'administrador i gerent de la societat, és a dir, el sou percebut per les funcions de representació de la societat, i les funcions d'administració i direcció de la societat, la Direcció General de Tributs manifesta que, tenint en compte que les funcions de gerència queden absorbides per les funcions d'administrador i que la retribució del càrrec d'administrador és gratuïta d’acord amb el que disposen els estatuts socials, s'ha de considerar que la retribució satisfeta al soci administrador de l'entitat en contraprestació per les tasques d'alta direcció exercides, respon, en realitat, a una liberalitat en els termes que estableix l'article 14.1.e) del TRLIS, pel fet que resulta superior al que està previst estatutàriament i, en conseqüència, no és deduïble fiscalment a l’efecte de determinar la base imposable de l'impost sobre societats.

Perquè la retribució percebuda pel concepte d'administrador o gerent sigui deduïble en l'impost sobre societats, cal que el càrrec d'administrador figuri com a retribuït en els estatuts de la societat, i que també hi consti el sistema de retribució d’aquest càrrec. Si la retribució és de caràcter fix, cal que els estatuts prevegin la quantia de la remuneració o, almenys, els criteris que permetin determinar-la exactament (sentències del TS de 13 de novembre de 2008). Per tant, en la mesura que els estatuts de la societat s'adeqüin al que disposa l'article 217 del TRLSC, la despesa corresponent a la retribució de l'administrador per la seva tasca de direcció i gerència, tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble en l'impost sobre societats.

- Les retribucions que percebin per la condició d'administradors de la societat estan sotmeses, per als períodes impositius 2012 i 2013, a un tipus de retenció d'IRPF del 42%. Les retribucions que percebin com a treballadors per compte d'altri estan sotmeses al procediment general de càlcul de retencions que preveu la normativa vigent, amb el mínim del 15 per 100 si deriven de relació laboral especial de caràcter dependent d'alts directius.

Signat: Ivan Palau de la Nogal.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
Diplomat en Ciències Empresarials.
Màster en Dret Tributari i Assessoria Fiscal.

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web